Norsk
English

mp3

Robert Schumann (1810-1856)
  From Dichterliebe Op. 48

Geirr Tveitt (1908-1981)
  From Sanger til dikt av Olav H. Hauge Op. 243

Ralph Vaughan Williams (1872-1958)
  The Turtle Dove
Go to top of page

Copyright © Ørjan Hartveit. All rights reserved.